RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych (...), dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana  danych osobowych jest: STORK GRUPA KAPITAŁOWA SA

z siedzibą: 55-330 Żurawiniec ul. Błękitna 6

e-mail:  storksa@wp.pl   biuro@nieruchomosciistyl.pl  renmarkowska@gmail.com , tel. 662 079 403/606 625 777

Przetwarzanie Pani / Pana danych Osobowych odbywa ć  si ę  b ę dzie:

- w celu wykonania umowy rezerwacyjnej / przedwstępnej / deweloperskiej / przeniesienia własności,

- w celu prowadzenia rachunkowości (faktury) co jest realizacją naszego prawnie uzasadnienie interesu,

- w perspektywie kryzysowej dla zabezpieczenia informacji na wypadek sytuacji kryzysowej faktów, w celu ewentualnego ustalenia, badanie lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

- w celu umożliwienia sprzedaży oferty zakupu / sprzedaży / nieruchomości na adres e-mail lub za pośrednictwem sms - na podstawie zgody zgody;

- w celu pozwolenia na podmiotom współpracującym (notariusz, doradca kredytowy, podwykonawca) na licencji licencji.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani / dane dane osobowe z umowy sprzedaży tą przez okres, w mogą ujawnić roszczenia związane z umową, czyli 10 lat od podpisania umowy rezerwacyjnej / przedwstępnej / deweloperskiej / przeniesienia własności.

Dane techniczne dotyczące naszych produktów i usług stanu technicznego, aż zostanie zgłoszony zgłoszenie dotyczące ich przetwarzania.

Dane pogane na podstawie zgody na udzielenie zgody. Uzbrojenie do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo kontrolne skargi do nadzoru nadzorczego:

Przysługuje Pani / Panu prawo prawo do skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana / Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, podywkonawcom, notariuszom. Do Pana / Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane osobowe są zgodne z prawem, na ankietach porównawczych danych osobowych.

Pani / Pana dane osobowe  nie b ę d ą  pkt do pa ń stwa trzeciego / organizacji mi ę dzynarodowej .

Pani / Pana dane osobowe  nie b ę d ą  pochane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będzie profilowane.

Przys ł uguj ą  Panu / Pani nast ę puj ą ce prawa zwi ą zane z zachowaniem danych osobowych:

- przetwarzanie danych wymagało zgody - prawo wycofania danych na przetwarzanie danych, bez zgody na przetwarzanie danych przetwarzanie danych, dane zgody na jej cofnięcie. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w nagłówku adres e-mailowy.

-prawo do kontroli sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w celu rozpoczęcia współpracy ze szczególnym uwagi szczególnego uzasadnienia - sytuacja, warunki panowania dane na nasze prawnie uzasadnienie interesu

-prawo dostępu do Pani / danych osobowych, sprostowanie danych, poprawianie danych osobowych, danych osobowych, prawo do danych osobowych (wykonamy do poleceń, takie przesłanie danych osobowych).

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wprowadzenie umowy rezerwacyjnej / przedwstępnej / deweloperskiej / przeniesienia własności, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

RODO

STORK GRUPA KAPITAŁOWA SA

NIP: 9131615043 REGON: 021913780 KRS: 0000425503

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

kapitał zakładowy: 640 000zł wpłacony w całości