RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...), dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STORK GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

z siedzibą: 55-330 Żurawiniec ul. Błękitna 6

e-mail: storksa@wp.pl  biuro@nieruchomosciistyl.pl , tel 662 079 403 / 606 625 777

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

- w celu wykonania umowy rezerwacyjnej/przedwstępnej/deweloperskiej/przeniesienia własności,

- w celu prowadzenia rachunkowości (faktury) co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;

- w celu umożliwienia przesyłania  ofert zakupu/sprzedaży/  nieruchomości na adres e-mail lub za pośrednictwem sms - na podstawie uzyskanej zgody;

- w celu  przekazania podmiotom współpracującym (notariusz, doradca kredytowy, podwykonawca) na podstawie uzyskanej zgody.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od podpisania umowy rezerwacyjnej/ przedwstępnej/ deweloperskiej/ przeniesienia własności.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, podywkonawcom, notariuszom. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w nagłówku adres e-mailowy.

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

-prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy rezerwacyjnej/przedwstępnej/ deweloperskiej/przeniesienia własności, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

RODO

STORK GRUPA KAPITAŁOWA S.A.

NIP: 9131615043  REGON: 021913780  KRS: 0000425503

kapitał zakładowy: 520 000zł wpłacony w całości